ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone : 0-3727-69
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาคอมพิวเตอร์