ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิภาพร หมู่เพชร
ตำแหน่ง :ครู(พนักงานราชการ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :0-3727-696
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาภาษาไทย