ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิตยา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone : 0-3727-69
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาภาษาไทย