ชื่อ - นามสกุล :นายไพทูล อยู่เกตุ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :0-3727-696
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา