บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ได้
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๕๑
สำนักเรียน   คณะจังหวัดปราจีนบุรี   ภาค   ๑๒
ส่งเข้าสอบ   ๒๖,๗๙๘   คน   ขาดสอบ  ๓,๖๕๓   คน   คงสอบ  ๒๑,๑๔๕  คน   สอบได้  ๑๗,๓๓๑  คน   สอบตก   ๓,๘๑๔  คน
                 
เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดสถานศึกษา อำเภอ สังกัดสำนักวัด อำเภอ หมายเหตุ
 นายสุเทพ  งามวงศ์ ๔๖ ทัณฑสถานสวนไผ่ เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
 นายวิรุฬห์  ผาคำ ๓๒ ทัณฑสถานสวนไผ่ เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
 นายมะระ  ร้อยพุทธ ๕๓ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
 นางอรุณี  บุญอนันต์ ๕๓ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
 นางจินดา  ฤทธิโชค ๕๓ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
 นายมงคล  ทวีทรัพย์ ๕๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
 นางสมคัด  ซ่อนกลิ่น ๕๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
 นายจิรัฏฐ์  นิธิภัทร์จิราธร ๕๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
 นายธีระชัย  จันทร์เกิดทรัพย์ ๕๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๐  นายปราโมทย์  ใหม่สุวิง ๕๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๑  นางกาญจนันท์  น้ำสอาด ๕๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๒  นางระพีร์  จันทร์เกิดทรัพย์ ๕๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๓  นางศศิธร  ม่วงไหมทอง ๔๙ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๔  นางสวลี  ยิ้มสุข ๔๙ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๕  นายจำรอง  กำลังฟู ๔๕ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๖  นางพิมพ์กมน  นิธิภัทร์จิราธร ๔๔ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๗  นางรัชรินทร์  ทุ้ยแป ๓๖ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๘  นางสาวอรสา  วรพุฒ ๒๙ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๙  นายเอกภพ  มงคลสุข ๑๖ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๒๐  นายณัฐกร  บุตรศรี ๑๕ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๒๑  นายประดิษฐ์  เชื้อชุม ๑๕ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๒๒  เด็กชายสุวิชา  วิชัยกุล ๑๔ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๒๓  เด็กหญิงดวงแก้ว  ปลื้มมนัส ๑๔ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๒๔  เด็กหญิงนิตย์  มั่นจิต ๑๔ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๒๕  เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ภู่สาร ๑๔ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๒๖  เด็กชายชาลี  กาสี ๑๓ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๒๗  เด็กชายวัชร  วันทา ๑๓ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๒๘  เด็กชายวีรพล  แก้วกนก ๑๓ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๒๙  เด็กชายศิวกร  จันทร์เกิดทรัพย์ ๑๓ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๓๐  เด็กชายสอง  ไชยจันทร์ ๑๓ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๓๑  เด็กหญิงสุจิตรา  คำโสภา ๑๓ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๓๒  เด็กหญิงสุมินตรา  งามอาการ ๑๓ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๓๓  เด็กชายอาชานนท์  เสมียนใหม่ ๑๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๓๔  เด็กหญิงจรุวรรณ  พิมพักสร ๑๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๓๕  เด็กหญิงชมัยพร  วรพุฒ ๑๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๓๖  เด็กหญิงชลธิชา  ทิมเทศ ๑๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๓๗  เด็กหญิงศุณิชชา  ผลจีน ๑๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๓๘  เด็กหญิงหทัยภัทร  วงษาโสม ๑๒ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙  เด็กชายชมัชญ์  ปล้องทอง ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐  เด็กชายชัยชาญ  สมบูรณ์ศักดิ์ศิริ ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑  เด็กชายชัยวัฒน์  แสงทอง ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒  เด็กชายชาลิต  สิงห์ตุ้ย ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓  เด็กชายนรากร  อาษาทา ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔  เด็กชายปิยกุล  พวยอ้วน ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕  เด็กชายวสันต์  สง่างาม ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖  เด็กชายศักดิ์ชัย  สุรินชมภู ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗  เด็กชายสัญชัย  บุตรน้ำเพ็ชร ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘  เด็กชายสิทธิพร  ผุดผ่อง ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙  เด็กชายอธิบดี  นันทะมีชัย ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐  เด็กชายอัครชัย  หาญปราบ ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑  เด็กหญิงกนกพร  จำปาทอง ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒  เด็กหญิงกนกพร  ไหวตรง ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓  เด็กหญิงขวัญฤดี  ศิริรินโท ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔  เด็กหญิงชลิตา  ศรีแสง ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕  เด็กหญิงปนัดดา  พืชนะผล ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖  เด็กหญิงปาริชาติ  สิงหวิบูลย์ ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗  เด็กหญิงพลอยมณี  อวยชัย ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘  เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พวงเงิน ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙  เด็กหญิงวลัยธรณ์  ปากแคว ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐  เด็กหญิงศรัณยา  ทีปชมภู ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑  เด็กหญิงสุธาสินี  โพธิ์ศรี ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒  เด็กหญิงอิฐถิยา  พิมพาลัย ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓  เด็กหญิงอุทุมพร  มีลักษณ์ ๑๑ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๖๔  เด็กชายกิตติธัช  ส่องแจ้ง ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๖๕  เด็กชายจิณวัตร  จารย์หมื่น ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๖๖  เด็กชายนพพร  สุวรรณวร ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๖๗  เด็กชายพีรณฐ  ศรีตะปัญญะ ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๖๘  เด็กชายภูวเดช  หมอกแย้ม ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๖๙  เด็กชายศุภณัฐ  กวยเลิศ ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๗๐  เด็กหญิงกชกกร  จันทร์เกิดทรัพย์ ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๗๑  เด็กหญิงกานดารัตน์  เจือจีน ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๗๒  เด็กหญิงนันทพร  ความเพียร ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๗๓  เด็กหญิงมิ่งกมล  ที่พัก ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๗๔  เด็กหญิงรชต  วิเชียรโชติสาคร ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๗๕  เด็กหญิงอภิญญา  ผลาหาญ ๑๐ โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๗๖  นายวิรัตน์  อยู่เสิศ ๕๑ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๗๗  นางเบญจวรรณ  อยู่เสิศ ๕๐ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๗๘  นางสาวปราณี  กังวานณรงค์กุล ๔๕ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๗๙  นางสาวสมคิด  จอน้อย ๔๑ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๘๐  นางสาววีณา  ศรีเกียรติ ๓๙ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๘๑  นางนิธิมา  ชาวเพ็ชร ๓๘ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๘๒  นางรัตนาภรณ์  ทองดี ๓๖ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๘๓  นายอุทัยวรรณ  ศรีตะปัญญะ ๓๕ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๘๔  นางวรวรรณ  สมศรี ๓๒ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๘๕  นางสาวลัดดาวัลย์  โสมสะอาด ๒๖ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๘๖  นางสาวจุฑารัตน์  ยะหัตตะ ๒๐ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๘๗  นายกิตติชัย  เปี่ยมสุวรรณศิริ ๑๙ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๘๘  นายศุภกิจ  เปี่ยมสุวรรณศิริ ๑๙ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๘๙  นายสุรศักดิ์  ร้อยแก้ว ๑๙ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๙๐  นายภูเบศร์  สุภาผล ๑๗ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๙๑  นางสาวธนพร  พากอง ๑๗ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๙๒  นางสาวมรรษมน  พงษ์เจริญ ๑๖ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๙๓  นางสาวนัยนา  ราคายิ่ง ๑๕ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๙๔  เด็กชายกฤษฏา  เครือละม้าย ๑๔ โรงเรียนโสตศึกษา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี  
๙๕  นางอำไพ  ทุมดี ๕๒ โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี เนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี  
๙๖  นายประสงค์  สิมมา ๕๒ โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี เนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี  
๙๗  นางกรรณิกา  จันทวโร ๕๑ โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี เนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี  
๙๘  นายวีรวิทย์  สิทธิภาณุพงษ์ ๔๗ โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี เนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี  
๙๙  นางศิริวรรณ  เสนารักษ์ ๔๕ โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี เนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐  เด็กหญิงพนิดา  เนตรวงษ์ ๑๑ โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี เนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑  เด็กชายพงศกร  ดีพา ๑๐ โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี เนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒  เด็กหญิงณัฐวรรณ  สิงห์ดี โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี เนินไม้หอม เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓  นางกรพินธุ์  อุยยะพัฒน์ ๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔  นายนิยม  แต่งชุมพล ๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕  นายสมจิตร  เราประเสริฐ์ ๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖  นางวนิดา  ปริงทอง ๕๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗  นางสุจิตรา  ลอยวิรัตน์ ๕๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘  นางศุทธิลักษณ์  วงษ์รัตน์ ๓๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙  เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุตรศรี ๑๒ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐  เด็กชายสุทัศน์  บุญชู ๑๒ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑  เด็กชายสุรชัย  บุญชู ๑๒ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒  เด็กหญิงจิตราพร  หงส์ทอง ๑๒ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓  เด็กหญิงจินตนา  ชาวลาว ๑๒ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔  เด็กหญิงเจนจิรา  คะเชนรัมย์ ๑๒ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕  เด็กหญิงพิทยารัตน์  สีตา ๑๒ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖  เด็กชายพรชัย  พวงเงิน ๑๑ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗  เด็กชายวิทยา  อิ่มเจริญ ๑๑ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘  เด็กหญิงปนัดดา  แม้นสถิตย์ ๑๑ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙  เด็กหญิงกิตติมา  บุญชู ๑๐ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐  เด็กหญิงจุฑามาศ  ผ่องศรี ๑๐ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑  เด็กหญิงนงค์รัก  เรียงทอง ๑๐ โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒  เด็กชายคาวี  ทิพย์ศร โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓  เด็กชายสมเกียรติ์  คางเพ็ชร โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔  เด็กหญิงทิพวรรณ  บุตรศรี โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินสูงวนาลัย เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕  นายวิฑูรย์  เคลือบคลาย ๕๐ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖  นายสมพงษ์  บูรพาราชันย์ ๔๙ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗  นายสมชาย  ซื่อสัตย์ ๔๒ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘  นายคำตัน  แพงงาม ๔๑ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙  นางสายทอง  ทิพวงศ์เตย ๔๐ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐  นายถนอม  ฤกษ์ดี ๓๔ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๑  นายทรงยุทธ  ปรากฏชื่อ ๓๔ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๒  นายวิสุทธ์  แสวงเงิน ๓๔ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๓  นางสาวหฤทัย  สีคำเป้า ๓๐ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๔  นายจงเจริญ  ลมดี ๓๐ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๕  นายพงษ์ศักดิ์  เหล่าอุดม ๓๐ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๖  นายวิฑูรย์  ชาญเดช ๒๙ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๗  นางสาวบุษกร  จัดพล ๒๘ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๘  นายสุมิตร  แจ้งสว่าง ๒๖ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๙  นายมานิต  สุขกูล ๒๖ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๔๐  นางสาวรุ่งฤทัย  ฆ้องสุข ๒๖ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๔๑  นายปิยะพงษ์  ชื่นจอหอ ๒๕ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๔๒  นายวิเชียร  พลบุญ ๒๔ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๔๓  นายฉัตรพิชัย  เฉลิมพล ๒๔ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๔๔  นางสาววิชรินทร์  บุญเงิน ๒๔ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๔๕  นางสาวอรทัย  แสนไพรัตน์ ๒๓ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๔๖  นายชนิตพล  เพ็ชรคง ๒๒ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๔๗  นายมงคลชัย  เจริญรุ่ง ๒๐ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๔๘  นายศิริมงคล  ปรุงนิยม ๒๐ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๔๙  นายอนุรักษ์  แลพวงมาลย์ ๒๐ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๕๐  นายเกรียงไกร  พรหมมา ๑๙ เรือนจำปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หัวกรด เมืองปราจีนบุรี  
๑๕๑  นางเนตรนภา  ใจอารีย์ ๔๘ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๕๒  นางศดานันท์  วงษ์จันทร์ดี ๔๕ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๕๓  นางคนึงนิจ  เอื้อเฟื้อ ๔๔ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๕๔  นางสมใจ  ปากพลีนอก ๔๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๕๕  เด็กชายจตุพร  อ่อนบัว ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๕๖  เด็กชายจักรพรรดิ  เกิดผล ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๕๗  เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีใสไพร ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๕๘  เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลแช่ม ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๕๙  เด็กหญิงจิตรา  พูนเพิ่ม ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๖๐  เด็กหญิงณัฐธิดา  โฉมฉิน ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๖๑  เด็กหญิงปภัสรา  ชนะภัย ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๖๒  เด็กหญิงปรีณาพรรณ  อินทรศักดิ์ดา ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๖๓  เด็กหญิงพิชยานันท์  รุ่งเรือง ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๖๔  เด็กหญิงมัลลิกา  ศิริโต ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๖๕  เด็กหญิงมิสดา  จินดามรกฏ ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๖๖  เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินทรคีรี ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๖๗  เด็กหญิงศรัณย์พร  รามัญ ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๖๘  เด็กหญิงสิริพรรณษา  แดงศิริ ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๖๙  เด็กหญิงสุทธิดา  แสงตา ๑๒ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๗๐  เด็กชายจักรกฤษ  พันแก้ว ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๗๑  เด็กชายฐิติพงษ์  จำจด ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๗๒  เด็กชายปราโมทย์  ขวัญศิริ ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๗๓  เด็กชายสิริวัฒน์  ปานกลาง ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๗๔  เด็กชายอาทิตย์  กิ่มนางรอง ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๗๕  เด็กหญิงกนกพร  แสวานี ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๗๖  เด็กหญิงกรกนก  ถาดทอง ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๗๗  เด็กหญิงปิยธิดา  ไพโรจน์ ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๗๘  เด็กหญิงรัตติกาล  บุญธรรม ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๗๙  เด็กหญิงวรภรณ์  จันมา ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๘๐  เด็กหญิงสุธารัตน์  อินทรศักดิ์ดา ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๘๑  เด็กหญิงอาภัสรา  มั่งจิตร์ ๑๑ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๘๒  เด็กชายชาคริต  จินดามรกฎ ๑๐ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๘๓  เด็กชายสมชาย  แซ่หยอง ๑๐ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๘๔  เด็กหญิงณัชชา  บุญศรัทธา ๑๐ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๘๕  เด็กหญิงนิโลบล  เชี่ยวบัญชี ๑๐ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๘๖  เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มวัน ๑๐ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๘๗  เด็กหญิงภัทราภรณ์  ถาวรสุข ๑๐ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๘๘  เด็กหญิงสุคนธา  อ่อนน้อม ๑๐ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๘๙  เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์อิ่ม ๑๐ โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๙๐  เด็กหญิงกนกรดา  เจริญสุข ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๙๑  เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  สังข์แก้ว ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๙๒  เด็กหญิงศศิธร  ศรีบุญเรือง ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๙๓  เด็กชายชาตรี  พึ่งเดช ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๙๔  เด็กชายนพดล  ฮั้วเฮง ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๙๕  เด็กชายมงคล  หงษ์ระยับปรีชา ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๙๖  เด็กชายวรวุฒิ  พราวศรี ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๙๗  เด็กชายวุฒิชัย  เจริญคุณ ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๙๘  เด็กชายอติวิชญ์  นารอด ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๙๙  เด็กหญิงนภาพร  พึ่งเดช ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๐๐  เด็กหญิงนวพร  ศิริแตง ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๐๑  เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์รัตน์ ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๐๒  เด็กหญิงไพลิน  เชื้อวงษ์ ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๐๓  เด็กหญิงยุวรัตน์  ดียิ่ง ๑๒ โรงเรียนวัดบางคาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๐๔  นางสาวไพลิน  เติมกลาง ๑๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๐๕  เด็กหญิงวิริศรา  แดงด้วง ๑๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๐๖  นางดวงอรุณ  หนักแน่น ๕๔ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๐๗  นางสังวาลย์  เหมือนกรุด ๔๖ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๐๘  นางหรรษา  โพธิ์สำนัก ๓๙ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๐๙  นางพีชยา  แจ่มเจริญพร ๓๘ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๑๐  นางสาววนิดา  เกตุทองสุข ๓๔ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๑๑  นางรัชฎาภรณ์  บรรจงสัตย์ ๒๖ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๑๒  เด็กชายจักเรศ  คำเกิด ๑๔ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๑๓  เด็กชายวสันต์  กลยา ๑๔ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๑๔  เด็กชายวุฒิสิทธิ์  จำปาทอง ๑๔ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๑๕  เด็กชายสมพร  เปลวเพลิง ๑๔ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๑๖  เด็กหญิงณัฐสินี  รามโกมุท ๑๔ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๑๗  เด็กหญิงนัชชา  พงษ์ประเสริฐ ๑๔ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๑๘  เด็กหญิงศิริวรรณ  วงศ์อารีย์ ๑๔ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๑๙  เด็กชายจิรวัฒน์  โสธร ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๒๐  เด็กชายประมุข  กิจประเสริฐ ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๒๑  เด็กชายปิ่นพงษ์  นาคละออ ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๒๒  เด็กชายอนุพงษ์  ธรรมะ ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๒๓  เด็กหญิงกชพรรณ  ดิษสลุง ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๒๔  เด็กหญิงกตัญชลี  โสธร ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๒๕  เด็กหญิงกัญญารัตน์  แจ่มเจริญพร ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๒๖  เด็กหญิงจันจิรา  คงทน ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๒๗  เด็กหญิงชนิญญา  ปราบภัย ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๒๘  เด็กหญิงนรมน  เงินโสม ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๒๙  เด็กหญิงพรศิริ  สุขเกษม ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๓๐  เด็กหญิงพัชรินทร์  วานิชย์ ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๓๑  เด็กหญิงสโรชา  ชาตรี ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๓๒  เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิพันธ์ ๑๒ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๓๓  เด็กชายสหวรรษ  กรปรีชา ๑๑ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๓๔  เด็กหญิงน้ำผึ้ง  คงมั่น ๑๑ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๓๕  เด็กหญิงบุษกร  แหวนทองคำ ๑๑ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๓๖  เด็กหญิงประวีณา  บำรุงจิตต์ ๑๑ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๓๗  เด็กชายอนุชา  ศรีพิราม ๑๐ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๓๘  เด็กชายอรรถพล  สิงห์โตเจริญ ๑๐ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๓๙  เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ดิ้นทอง ๑๐ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๔๐  เด็กหญิงสุพรรณิกา  แก้วมณี ๑๐ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๔๑  เด็กหญิงอรวรรณ  เข็มทอง ๑๐ โรงเรียนโชติพิทยากร เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๒๔๒  นางสาวพยุงศรี  บุญญะวิจารณ์ ๕๙ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๔๓  นายบัญญัติ  จิตรสุภา ๕๘ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๔๔  นางพิศมัย  แสงเย็นยิ่ง ๕๕ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๔๕  นายวิริยะ  ยิ้มสุข ๕๕ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๔๖  นางคนึงนิจ  คงเทศ ๕๔ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๔๗  นางสุคนธ์  อึ้งประเสริฐ ๔๙ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๔๘  นางฉลวย  ศรีขำ ๔๘ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๔๙  นางจุฑารัตน์  นพบุญนาค ๔๔ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๕๐  เด็กชายบุญฤทธิ์  มีเงิน ๑๒ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๕๑  เด็กหญิงกรรณิกา  สันทรีย์ ๑๒ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๕๒  เด็กหญิงธิดารัตน์  เปรมสุข ๑๒ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๕๓  เด็กหญิงวันเพ็ญ  พุ่มทอง ๑๒ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๕๔  เด็กชายณัฐพล  เล่าเซ็ง ๑๑ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๕๕  เด็กชายทองปาน  ชัชวะโชติ ๑๑ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๕๖  เด็กชายปภาวิน  อ่อนน้อม ๑๑ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๕๗  เด็กชายรัตนพงษ์  คงคำ ๑๑ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๕๘  เด็กหญิงนพร  วิสาสะ ๑๑ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๕๙  นายจักรกฤษ  เสียงเย็น ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๖๐  นายธนัชพร  ใหม่อินทร์ ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๖๑  นายมนัสชัย  ไพรเวชยาภร ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๖๒  นายวันประสูติ  กลับสมบูรณ์ ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๖๓  นายสายชล  รอดไพบูลย์ ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๖๔  นางสาวกนกพร  กลับสมบูรณ์ ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๖๕  นางสาวรัชนีกร  วิลากลม ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๖๖  นางสาวศศิพิมพ์  มีเงิน ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๖๗  นางสาวศิริลักษณ์  ทับทิมทอง ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๖๘  นางสาวสมฤดี  มิสกี้ ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๖๙  นางสาวสุมินตา  บุญรอด ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๗๐  นางสาวอภิญญา  ภาคีไวย ๑๕ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๗๑  เด็กชายนนทพงษ์  สิทธิโคตร ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๗๒  เด็กชายปรีดา  รอดเกาะ ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๗๓  เด็กชายปัญญา  สมดี ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๗๔  เด็กชายศักดิพงษ์  ศรีชมพันธ์ ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๗๕  เด็กชายศักดิ์รินทร์  เต็มเปี่ยม ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๗๖  เด็กหญิงปรียานุช  ทิมทอง ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๗๗  เด็กหญิงมาลัยรัตนา  จันทร์สวัสดิ์ ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๗๘  เด็กหญิงวรรณา  เพ็ชร์เหมือน ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๗๙  เด็กหญิงวราภรณ์  ภาดี ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๘๐  เด็กหญิงศิริพร  อินทร์ปั้น ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๘๑  เด็กหญิงสุชาดา  แซ่แต้ ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๘๒  เด็กหญิงสุวนันท์  บัวเดช ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๘๓  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมแก้ว ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๘๔  เด็กหญิงอิงอร  เล่าเซ็ง ๑๔ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๘๕  เด็กชายนพรัตน์  ผดุงงาม ๑๓ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๘๖  เด็กชายบุญรักษ์  จิตร์ภักดี ๑๓ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๘๗  เด็กชายสุริยัน  ผินสูงเนิน ๑๓ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๘๘  เด็กหญิงพัชริดา  แย้มกระจ่าง ๑๓ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๘๙  เด็กหญิงอนุสรา  เต็มเปี่ยม ๑๓ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๙๐  เด็กชายไตภพ  นาแล ๑๒ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๙๑  เด็กชายอนุชา  มิสกี้ ๑๒ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๙๒  เด็กหญิงกาญจนา  ทิมทอง ๑๒ โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี  
๒๙๓  นายบรรพต  โสวัณณะ ๕๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๒๙๔  นายบุญชู  สมเชื้อ ๕๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๒๙๕  นางดวงตา  เร่งประเสริฐ ๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๒๙๖  นางสายรุ้ง  สิงห์โต ๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๒๙๗  นางสาวอัมพร  นพนนท์ ๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๒๙๘  นางสิฌารัตน์  น้อยษา ๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๒๙๙  นางทองใบ  ทรัพย์เจริญ ๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๐๐  นางวรรณิดา  อาจรักษา ๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๐๑  นายกฤษณ์ตรี  ใสรัมย์ ๑๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๐๒  นายณัฐวุฒิ  สุขเกษม ๑๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๐๓  นางสาวเกศรา  ยศวิมล ๑๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๐๔  นางสาวเพชรลี  ถอดษี ๑๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๐๕  นางสาวมัตติการ  วีขำ ๑๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๐๖  นางสาวศิริพร  แต้มบัว ๑๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๐๗  เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมวัน ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๐๘  เด็กชายธีรพงษ์  สุดเสาตร ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๐๙  เด็กชายธีระพงษ์  โชคชัย ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๑๐  เด็กชายธีระวุฒิ  แซ่เตา ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๑๑  เด็กชายสุจิน  นิลศรี ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๑๒  เด็กชายสุพจน์  พิณสาย ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๑๓  เด็กหญิงนฤมล  แก้วศรี ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๑๔  เด็กหญิงประทุมทิพย์  เฉลิมจิตร ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๑๕  เด็กหญิงภัทรี  สุระขัน ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๑๖  เด็กหญิงมณฐิตา  ไหมอ่อน ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๑๗  เด็กหญิงวาสนา  สุขเกษม ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๑๘  เด็กหญิงสุภาพร  กัทรี ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๑๙  เด็กหญิงอรอุษา  น้อยวงศ์ ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๒๐  เด็กหญิงอรัชพร  เงินกรุง ๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๒๑  เด็กชายก้อง  แซ่ล้อ ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๒๒  เด็กชายจีระพันธ์  พวงมาลัย ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๒๓  เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดี ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๒๔  เด็กชายบุญเกิด  อินทร์สุข ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๒๕  เด็กชายบุญเกิด  ผาแก้ว ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๒๖  เด็กชายพิชัยยุทธ  บุตรดี ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๒๗  เด็กชายสราวุฒิ  เจริญสุข ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๒๘  เด็กชายสุพิชญา  หนองเต่า ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๒๙  เด็กหญิงแจ่มจันทร์  ตระกูลป้อง ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๓๐  เด็กหญิงชุติมา  การะเกตุ ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๓๑  เด็กหญิงดวงกมล  จันทร์วงษ์ ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๓๒  เด็กหญิงนิตยาพร  มีธรรม ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๓๓  เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงอุไร ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๓๔  เด็กหญิงสุกัญญา  นามหนอง ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๓๕  เด็กหญิงสุพัตรา  สุดใจ ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๓๖  เด็กหญิงสุภาภรณ์  มนตรี ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๓๗  เด็กหญิงอารียา  เหล็กศิริ ๑๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๓๘  เด็กชายเขมมนัส  เชื้อจีน ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๓๙  เด็กชายเฉลิมพล  ตระกูลป้อง ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๔๐  เด็กชายชนาธิป  ฉุนกระโทก ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๔๑  เด็กชายปิยะชัย  ดีมาก ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๔๒  เด็กชายพงศ์ศิริ  ราชพิทักษ์ ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๔๓  เด็กชายพิทักษิณ  จินดวง ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๔๔  เด็กชายวัชรกร  แก้วอนันท์ ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๔๕  เด็กชายสาโรจน์  ราโรจน์ ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๔๖  เด็กหญิงปริศนา  สมสกุล ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๔๗  เด็กหญิงปาริฉัตร  ยูปานนท์ ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๔๘  เด็กหญิงปาริชาติ  ยูปานนท์ ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๔๙  เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทรัพย์เจริญ ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๕๐  เด็กหญิงอรสา  สุขผ่องศรี ๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๕๑  เด็กชายจักรกฤษณ์  สุจริต ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๕๒  เด็กชายธงเดช  พงษ์พรหม ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๕๓  เด็กชายนัฐพล  เกาประเสริฐ ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๕๔  เด็กชายพงษ์พิชิต  งามพริ้ง ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๕๕  เด็กชายภานุพงษ์  แก่นทอง ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๕๖  เด็กชายสุรัตน์  บัวเมือง ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๕๗  เด็กหญิงกันติศา  สุขเกษม ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๕๘  เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญรัตน์ ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๕๙  เด็กหญิงณัฐชา  เรืองสุข ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๖๐  เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญบำรุง ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๖๑  เด็กหญิงนิธิกุล  บัวทอง ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๖๒  เด็กหญิงปวีณา  ตระกูลทุม ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๖๓  เด็กหญิงพรรณทิพย์  แสงอุไร ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๖๔  เด็กหญิงภิญญดา  โพธิ์อ้น ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๖๕  เด็กหญิงศศุวิมล  กัทรี ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๖๖  เด็กหญิงศุภมาส  นิลศรี ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๖๗  เด็กหญิงศุภรัตน์  พิณสาย ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๖๘  เด็กหญิงสุดารัตน์  ยูปานนท์ ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๖๙  เด็กหญิงสุลิตา  โกชะดา ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๗๐  เด็กหญิงอติกานต์  เงินกรุง ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๗๑  เด็กหญิงอรวรรณ  พวงมาลัย ๑๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๗๒  เด็กชายไชยา  โหรี ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๗๓  เด็กชายประเสริฐ  ทาศิริ ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๗๔  เด็กชายพรเทพ  วงศ์คำหาญ ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๗๕  เด็กชายภานุพงศ์  งามแสง ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๗๖  เด็กชายวิชัยยุทธ  บูรณะศิริ ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๗๗  เด็กชายอดิศวร  ดอนทอง ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๗๘  เด็กชายอมรเทพ  ทันใจ ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๗๙  เด็กหญิงกนกวรรณ  ลำบอง ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๘๐  เด็กหญิงขวัญนภา  คำศิริ ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๘๑  เด็กหญิงณัฐสุดา  พลับเจริญสุข ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๘๒  เด็กหญิงประพัตสรณ์  ไพศาลธรรม ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๘๓  เด็กหญิงพรนภา  สีนาค ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๘๔  เด็กหญิงภัสราภรณ์  แก้วศรี ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๘๕  เด็กหญิงวรดา  เฉลิมจิตร ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๘๖  เด็กหญิงศุภรัตน์  นิพาพอน ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๘๗  เด็กหญิงเสริมศิริ  พัดฉวี ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๘๘  เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงมาลัย ๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี หนองจวง เมืองปราจีนบุรี  
๓๘๙  นางเฉลิมรัตน์  พวงมาลีประดับ ๔๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙๐  นางสาวปณิตา  เนาว์รัตน์ ๔๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙๑  นางนรมณ  นพสุวรรณ์ ๓๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙๒  นายเกียรติศักดิ์  มีจริง ๑๖ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙๓  นายนัฐพล  ศรีวิชัย ๑๖ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙๔  นายอัครพันธ์  ภูผา ๑๖ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙๕  นายอำนาจ  โนนอินทร์ ๑๖ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙๖  นางสาวสมหญิง  ทองคำ ๑๖ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙๗  นายพงศกร  มิ่งเมือง ๑๕ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙๘  นายพชร  เนาว์รัตน์ ๑๕ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๓๙๙  นายวันชนะ  แซ่ตั้น ๑๕ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐๐  เด็กชายพงศกร  ทองย้อย ๑๔ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐๑  เด็กชายสรายุทธ  บุญรักษา ๑๔ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐๒  เด็กหญิงจันทกานต์  บุญสาย ๑๔ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐๓  เด็กหญิงนิลาวรรณ  สารเสน ๑๔ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐๔  เด็กหญิงวาสนา  บุญโฮ้ ๑๔ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐๕  เด็กชายกิตติรัชต์  บุญเพ็ง ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐๖  เด็กชายฉลองชัย  เทียนทอง ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐๗  เด็กชายชลิต  บุศบัน ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐๘  เด็กชายณัฐพล  อรุณจิตต์ ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๐๙  เด็กชายถนอมศักดิ์  นะวะนิยม ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑๐  เด็กชายวรวุฒิ  ปิ่นประเสริฐ ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑๑  เด็กชายวิชัย  สุขเดช ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑๒  เด็กชายสุทธิ  แช่มชื่น ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑๓  เด็กชายเสาวภาคย์  พรมมา ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑๔  เด็กหญิงชลธิชา  เปรมจิตร์ ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑๕  เด็กหญิงปิยจิต  บุญเคลือบ ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑๖  เด็กหญิงพรรณิภา  บุญสมภพ ๑๓ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑๗  เด็กชายดัสพล  แพงดี ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑๘  เด็กชายธรรมรัตน์    อากร ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๑๙  เด็กชายนพดล    นันวิเศษ ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒๐  เด็กชายนันทวัตร     บุตรน้ำเพ็ชร ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒๑  เด็กชายบัณฑิต  ลุงมะณี ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒๒  เด็กชายประภาพันธ์     จตุรัส ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒๓  เด็กชายพงศธร    เกียรติคุณ ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒๔  เด็กชายโยธิน     สังมานารถ ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒๕  เด็กชายวัฒนา    เวชโสม ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒๖  เด็กชายวินัย  ที่พัก ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒๗  เด็กชายศุภวิชญ์  เบียดนอก ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒๘  เด็กชายสัญญา     พรมมี ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๒๙  เด็กชายสุเมธ  วงศ์หฤทัย ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓๐  เด็กหญิงดวงลดา  ถาประมาตย์ ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓๑  เด็กหญิงน้ำฝน     บุนนาค ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓๒  เด็กหญิงนิภาพร  ดอกไม้ ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓๓  เด็กหญิงปุณยธิดา  เนาว์รัตน์ ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓๔  เด็กหญิงสุธามาตร  สิงหวิบูลย์ ๑๒ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓๕  เด็กชายกนกพล    ทองจันทร์ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓๖  เด็กชายกิตติพงษ์  วรโพธิ์ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓๗  เด็กชายเกียรติศักดิ์  ช่อดอกรัก ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓๘  เด็กชายนพรัตน์  เพ็งพาณิชย์ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๓๙  เด็กชายพีรพัฒน์     บุญแทน ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔๐  เด็กชายวิฑูร  เครือดา ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔๑  เด็กชายสุพรเทพ  หลักฐาน ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔๒  เด็กชายเสริมศิลป์  พูลศรี ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔๓  เด็กหญิงกัณฐิกา  สุขแจ้ง ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔๔  เด็กหญิงเกวลิน  ใจทนงค์ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔๕  เด็กหญิงจิตติมา  แตงดี ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔๖  เด็กหญิงชุติกาญจน์  พวงมาลีประดับ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔๗  เด็กหญิงณัฐกมล    บุญขวัญ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔๘  เด็กหญิงธิติญา  สารเสน ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๔๙  เด็กหญิงนัฐกานต์  แสงสว่าง ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕๐  เด็กหญิงมณีรัตน์  ทิพมาบุตร ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕๑  เด็กหญิงวิศญาภรณ์  โยธี ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕๒  เด็กหญิงศดานันท์  วงศ์พันเสือ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕๓  เด็กหญิงศิวพร  อรุณจิตต์ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕๔  เด็กหญิงสุกัญญา  แสวงคุณ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕๕  เด็กหญิงสุภัสสร  แสงสว่าง ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕๖  เด็กหญิงอมรรัตน์  พูลสวัสดิ์ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕๗  เด็กหญิงอรพรรณ  ธรรมปละ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕๘  เด็กหญิงอรพรรณ     เข็มแก้ว ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๕๙  เด็กหญิงอรวรรณ  ทักษิณ ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖๐  เด็กหญิงไอลดา  ทองฉาย ๑๑ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖๑  เด็กชายกษิดิ์เดช  ราชวงศ์ ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖๒  เด็กชายณัฐพงศ์  ทองลี้ ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖๓  เด็กชายธีรวุฒิ  สวัสดี ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖๔  เด็กชายเพชรโสธร  ปัสสา ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖๕  เด็กชายมงคลชัย  หล้าทองคำ ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖๖  เด็กชายศรเทพ  พุ่มสุข ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖๗  เด็กชายอนุสรณ์  ดอนมะไพร ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖๘  เด็กหญิงกิตติกา  วัฒนพละศิริ ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๖๙  เด็กหญิงฉัตรมณี  สุดแดน ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗๐  เด็กหญิงฌัชฌา  ตันยี่หงวน ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗๑  เด็กหญิงญาดา  พัชนี ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗๒  เด็กหญิงฐิติมา  เครือแดง ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗๓  เด็กหญิงธิดาพร  พัดเพ็ง ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗๔  เด็กหญิงธีราพรรณ  ตะเอ้กา ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗๕  เด็กหญิงนนธิญา  พลายน้อย ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗๖  เด็กหญิงนัจกร  เจริญ ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗๗  เด็กหญิงเบญจรัตน์  สมบุญ ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗๘  เด็กหญิงปรีดาวรรณ  จิตอาษา ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๗๙  เด็กหญิงรสิกา  อินทะสอน ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘๐  เด็กหญิงรุ่งทิวา  พันเจริญ ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘๑  เด็กหญิงศิริขวัญ  นวลอ่อน ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘๒  เด็กหญิงสุกัลยา  นาความ ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘๓  เด็กหญิงสุภาวดี  สุขหอม ๑๐ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘๔  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองงาม โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘๕  เด็กหญิงกัลยานิล  ถนอมเมือง โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘๖  เด็กหญิงจารุวรรณ  กมลแมน โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘๗  เด็กหญิงฉัตรลดา  ยิ้มขลิบ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘๘  เด็กหญิงปราณี  ทองหล่อ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๘๙  เด็กหญิงภัทรวดี  เรืองโรจน์ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙๐  เด็กหญิงอังคณา  แสงสุวิมล โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙๑  นายประจักษ์  สมจรรยา ๕๖ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙๒  นางธนิกา  พูลศิลป์ ๕๔ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙๓  นายชูชีพ  สูญทุกข์ ๕๔ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙๔  นางจรรยา  กล่าวสุนทร ๕๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙๕  นางสาวนฤมล  เมืองสุข ๕๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙๖  นายธงไชย  โชติกุล ๕๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙๗  นางสุปราณี  ไตรพิษย์ ๕๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙๘  นางสมาพร  มีทรัพย์ ๕๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๔๙๙  นางวัลชลี  สอนฉลาด ๔๙ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐๐  นางสุวณี  ชุมพร ๔๙ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐๑  นางสุรีรัตน์  แก้วประเสริฐสม ๔๘ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐๒  นายทวีศักดิ์  กิตติรัตน์ ๔๘ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐๓  นางนงนุช  เนื่องกำเหนิด ๔๗ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐๔  นางสาววราภรณ์  เครือเพ็ชร์ ๔๖ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐๕  นางปณัชชา  จูงสาย ๔๔ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐๖  นางสาวมลลิกา  สรรพชัย ๔๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐๗  นางสุดารัตน์  พิเสม ๓๙ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐๘  นางสาวนัฐฐา  เนียรสิทธิ์ ๑๖ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๐๙  นายวรวุฒิ  จันทร์เหลา ๑๖ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑๐  นายทองใส  โงนสาย ๑๕ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑๑  เด็กชายนพรัตน์  ภูแม่นเขียน ๑๔ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑๒  เด็กชายพุทธรางกูร  เรืองเดช ๑๔ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑๓  เด็กชายสุพศิน  ดาวไชย ๑๔ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑๔  เด็กชายกฤษฎา  จันลา ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑๕  เด็กชายเกีรยติศักดิ์  พินโย ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑๖  เด็กชายคมสัน  เจรืญสุข ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑๗  เด็กชายฉัตรชัย  เวชวงษ์ ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑๘  เด็กชายชญานิน  มั่นเครือ ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๑๙  เด็กชายนครินทร์  วิหวา ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒๐  เด็กชายนพดล  อยู่เจริญ ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒๑  เด็กชายนัฐกร  พินโย ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒๒  เด็กชายพศิน  ประทับ ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒๓  เด็กชายรัฐพงษ์  เพ็ชรกำจัด ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒๔  เด็กชายศราวิน  สักกะตะ ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒๕  เด็กชายสหรัฐ  สุขเจริญ ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒๖  เด็กชายสุรศักดิ์  เขียวสะอาด ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒๗  เด็กชายเสกสรร  สระแก้ว ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒๘  เด็กหญิงนัฐริกา  ฟางหนองดู่ ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๒๙  เด็กหญิงสรณีย์  มั่นเครือ ๑๓ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓๐  เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิ่นน้อย ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓๑  เด็กชายจิรายุ  เปล่งผิว ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓๒  เด็กชายจีรศักดิ์  พรหมวิหาร ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓๓  เด็กชายชัยวัฒน์  อเนกเวียง ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓๔  เด็กชายนันทนะชัยต์  แสนหาญ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓๕  เด็กชายพงศกร  ปราบศัตรู ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓๖  เด็กชายพรมศิริ  นิวัชชาติ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓๗  เด็กชายภิญโญ  ปลื้มจิตต์ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓๘  เด็กชายภิเษก  นกน้อย ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๓๙  เด็กชายรัฐเขต  วิรุญญะ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔๐  เด็กชายวรพล  แซ่อึ้ง ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔๑  เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีเชียงใหม่ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔๒  เด็กชายวัชรพล  คำประสิทธิ์ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔๓  เด็กชายสมาน  คุ้มศักดิ์ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔๔  เด็กชายสุทน  เดชผิว ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔๕  เด็กหญิงกรกนก  สายกาลย์ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔๖  เด็กหญิงจัณห์นิภา  นวนจันทร์ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔๗  เด็กหญิงจันทิมา  เดชผิว ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔๘  เด็กหญิงจิตสุภา  สวยศรี ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๔๙  เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รอดบุญมา ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕๐  เด็กหญิงเบญจวรรณ  คนขยัน ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕๑  เด็กหญิงพิมพิไล  เสียงฆ้อง ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕๒  เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จำนงค์รักษ์ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕๓  เด็กหญิงสุภัสสรา  พาเจริญ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕๔  เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเมล์ ๑๒ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕๕  เด็กชายนพพร  เพ็ชรงาม ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕๖  เด็กชายบุญส่ง  บุญครุฑ ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕๗  เด็กชายวันชัย  กรรเจียก ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕๘  เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองเดช ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๕๙  เด็กหญิงจุธามาส  หอมเจริญ ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖๐  เด็กหญิงชนิสรา  จันเหลา ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖๑  เด็กหญิงนนทกร  ผลทวี ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖๒  เด็กหญิงนภัสวรรณ  นวนจันทร์ ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖๓  เด็กหญิงนันทวัน  ชนกลาง ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖๔  เด็กหญิงพลอยทิพย์  นวนจันทร์ ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖๕  เด็กหญิงพัชชา  จำปาทอง ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖๖  เด็กหญิงวัลลีย์  ทองใบ ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖๗  เด็กหญิงสายฝน  เชื้อแสง ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖๘  เด็กหญิงสุขภารัตน์  หม่อมวงษ์สุวรรณ ๑๑ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๖๙  เด็กชายนัฐนนท์  สายกาลย์ ๑๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗๐  เด็กชายประกอบเกียรติ  ทองอยู่ ๑๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗๑  เด็กชายสุธาศิน  พระนุแสง ๑๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗๒  เด็กหญิงชมัยพร  ปากครอง ๑๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗๓  เด็กหญิงฐิติมา  เล็กศิริ ๑๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗๔  เด็กหญิงนัฐธิดา  อู่แก้ว ๑๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗๕  เด็กหญิงสุภาพร  ทวีสอน ๑๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗๖  เด็กหญิงอาทิตญา  ช่อดารา ๑๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗๗  นางแดงต้อย  ดั่งหั่งซิ้น ๕๐ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗๘  นางศรีเกษม  มุขดา ๔๐ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๗๙  ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  สหะวิริยะสกุล ๔๐ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘๐  นายมนตรี  ยิ่งสุข ๓๓ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘๑  นางสราญรมย์  ยิ่งสุข ๓๓ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘๒  เด็กชายอิทธิกร  นวลสุวรรณ ๑๔ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘๓  เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์ชัย ๑๔ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘๔  เด็กชายชัยวุฒิ  จำง่าย ๑๓ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘๕  เด็กชายสุธิชัย  สุขสวัสดิ์ ๑๓ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘๖  เด็กชายอัครพนธ์  แสงเจริญ ๑๓ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘๗  เด็กหญิงเจนจิรา  กลิ่นกมล ๑๓ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘๘  เด็กชายกฤษณะ  ปั้นเกี้ยว ๑๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๘๙  เด็กชายกิตติชัย  บุญเกิด ๑๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙๐  เด็กชายเกีรยติศักด์  สิทธิการ ๑๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙๑  เด็กชายจารุวัฒน์  คงทน ๑๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙๒  เด็กชายจิรศักดิ์  แสงสว่าง ๑๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙๓  เด็กชายทรงพล  ขวัญสุข ๑๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙๔  เด็กชายองอาจ  ปราบศัตรู ๑๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙๕  เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้อยมะณี ๑๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙๖  เด็กหญิงเสาวณีย์  จันทะนัน ๑๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙๗  เด็กชายอมร  อุทา ๑๓ โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙๘  เด็กชายอรรถพล  แช่มชื่น ๑๒ โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๕๙๙  เด็กหญิงนิตยา  เจดีย์ ๑๑ โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐๐  เด็กชายณัชพล  แสงสว่าง ๑๐ โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐๑  นางเตือนใจ  พวงดอกไม้ ๕๕ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐๒  นายทวีป  สิงห์ศุข ๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐๓  นายพิมุขชนม์  ภัทรลักษณ์สกุล ๕๐ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐๔  นายณรงค์ศักดิ์  ใจยงค์ ๔๙ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐๕  นายสันต์  สงวนสุข ๔๘ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐๖  เด็กชายพัชรพล  ทับทิม ๑๒ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐๗  เด็กชายธีรธรรม  เชื้อแพทย์ ๑๑ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐๘  เด็กหญิงนภัสวรรณ  สาลี ๑๑ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๐๙  เด็กหญิงมินตรา  บุญสมทบ ๑๑ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑๐  เด็กหญิงนภาพร  อุตทา ๑๐ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑๑  เด็กหญิงพาฝัน  ชำนาญจิตร ๑๐ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑๒  เด็กหญิงศุภรดา  อยู่อินไกร ๑๐ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑๓  เด็กหญิงสิริสุข  สีหานาม ๑๐ โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑๔  นางสาวจันทร์เพ็ญ  สนธิวัฒน์ ๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑๕  นายสุเนตร  เปรมปรี ๕๗ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑๖  นางปราณีต  จำรูญ ๕๕ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑๗  นางประเสริฐ  ใจยงค์ ๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑๘  นางสุวนิตย์  วีระวัฒน์ ๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๑๙  นางสุวรรณา  ผลนานาถ ๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒๐  เด็กชายวุฒินันท์  ครุฑศรี ๑๒ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒๑  เด็กชายธงชัย  แสงจันทร์ ๑๒ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒๒  เด็กชายชลทิศ  บุญมี ๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒๓  เด็กชายศักดินนท์  สมจิตร ๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒๔  เด็กหญิงบุศรา  เมืองขวา ๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒๕  เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อานนาค ๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒๖  เด็กหญิงภัทรสุดา  เอื้อเฟื้อ ๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒๗  เด็กหญิงมัสติกา  เย็นชื้น ๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒๘  เด็กหญิงระพีพรรณ  มีห่วง ๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๒๙  เด็กหญิงลลิตา  หาญใจ ๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓๐  เด็กหญิงศศิประภา  บุญประกอบ ๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓๑  เด็กหญิงอนัญญา  อาจวงษ์ ๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓๒  เด็กชายไชยวัฒน์  อินทะเว ๑๐ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓๓  เด็กชายธนัช  เปรมวินัย ๑๐ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓๔  เด็กหญิงธันยาภรณ์  วงษ์สา ๑๐ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓๕  เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสียงฆ้อง ๑๐ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓๖  เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขุนพิทักษ์ ๑๐ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓๗  เด็กหญิงวริษา  ทรัพย์มั่น ๑๐ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓๘  เด็กหญิงธีมาพร  เสียงฆ้อง โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๓๙  เด็กหญิงณิชกานต์  ไพพร โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๔๐  เด็กชายธนาทิพย์  ขันโท โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๔๑  เด็กหญิงกิ่งสุคนธ์  ผ่านผล โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๔๒  เด็กหญิงจิตติมา  สารกิจ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๔๓  เด็กหญิงมณฑิตา  ทาวงษ์ โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๔๔  นายจรูญ  เกิดทวี ๕๔ โรงเรียนวัดโคกมะกอก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๔๕  นางบุรี  กันตรง ๕๓ โรงเรียนวัดโคกมะกอก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๔๖  เด็กหญิงกัญญารักษ์  เรืองเดช ๑๐ โรงเรียนวัดโคกมะกอก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี  
๖๔๗  นายศราวุฒิ  ใยสุข ๑๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๔๘  นายอธิเบศร  จันทร์สวัสดิ์ ๑๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๔๙  เด็กชายจักรกฤษ  แซ่ด่าน ๑๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๕๐  เด็กชายณัฐดนัย  บางกุ้ง ๑๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๕๑  เด็กชายนิกร  แสงตา ๑๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๕๒  เด็กชายภาคภูมิ  วันทอง ๑๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๕๓  เด็กชายศุภชัย  แสงเกตุ ๑๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๕๔  เด็กชายสุปรีชา  จันทร์สวัสดิ์ ๑๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๕๕  เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีคชา ๑๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๕๖  เด็กชายอนุชิต  อินทรชิต ๑๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๕๗  เด็กชายอนุพงษ์  ไผ่จันทร์ ๑๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๕๘  เด็กชายชาญวิทย์  เหมือนสุวรรณ์ ๑๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๕๙  เด็กชายธรวันต์  โฉมสอาด ๑๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๖๐  เด็กหญิงวรรณวิไล  ดวงตาล ๑๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๖๑  เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ฮ้อ ๑๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๖๒  เด็กชายกฤษณ์  ศิลาภรพรรณ ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๖๓  เด็กชายเกริกพล  ผ่องจิตร์ ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๖๔  เด็กชายเกียรติภูมิ  อายะวงศ์ ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๖๕  เด็กชายฆัมพร  ทองมา ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๖๖  เด็กชายนพพล  งามละออ ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๖๗  เด็กชายปิยะชาติ  คุ้มศิริ ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๖๘  เด็กหญิงกาญจนาพร  ฮะฮั่วเฮง ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๖๙  เด็กหญิงจันทิมา  เจริญเนตร ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๗๐  เด็กหญิงจิรภร  เนื่องนึก ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๗๑  เด็กหญิงทอฝัน  วงษ์รอด ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๗๒  เด็กหญิงปัณณพร  เกตุมา ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๗๓  เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วสุริยันต์ ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๗๔  เด็กหญิงพรอุไร  แย้มเมืองไชย ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๗๕  เด็กหญิงพิชญานิน  เพ็ชรหึง ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๗๖  เด็กหญิงเพ็ญนภา  สว่างแจ้ง ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๗๗  เด็กหญิงยุวดี  สุดสิงขร ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๗๘  เด็กหญิงรวีวรรณ  รอบเมือง ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๗๙  เด็กหญิงสุรภี  พลทำ ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๘๐  เด็กหญิงอิงฟ้า  นาคคล้าย ๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๘๑  เด็กชายดิศนุ  ศิลสุจริต ๑๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๘๒  เด็กชายธนชัย  จันทร์ทอง ๑๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๘๓  เด็กหญิงวีรวรรณ  รอบเมือง ๑๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๘๔  เด็กหญิงศรัญพร  ชื่นชม ๑๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๘๕  เด็กชายนธี  เจริญศรี ๑๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๘๖  เด็กหญิงนัฐวรรณ  ดัดงาม ๑๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๘๗  เด็กหญิงเบญจรัตน์  บางกุ้ง ๑๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๘๘  เด็กหญิงสุภลักษณ์  ใจเอื้อ ๑๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๘๙  นางพัชรินทร์  ทัตตะทองคำ ๕๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๙๐  นางเพ็ญศรี  มูกขุนทด ๔๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๙๑  นางสาวรุ่งอรุณ  อ่อนดี ๓๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๙๒  นายกฤษดา    สุขศิลา ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๙๓  นายกัมปนาท    นาคพราย ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๙๔  นายจิรสิน    วิวัฒน์มานิตสกุล ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๙๕  นายจิราพัฒน์    ดอนสมจิตร ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๙๖  นายชัยพล    ชมฉาย ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๙๗  นายชัยพล    เพ็งบุญโสม ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๙๘  นายณัชพล    งานขยัน ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๖๙๙  นายณัฐพล    ไชยยันต์บูรณ์ ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๐๐  นายณัฐพล    ปิ่นภู่ ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๐๑  นายทนงศักดิ์    เทียมพัด ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๐๒  นายธีรพงษ์    สุขวงษ์ ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๐๓  นายนันธวัช    ปิ่นอยู่ ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๐๔  นายภูเบศร    สวัสดี ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๐๕  นายยุทธกฤษณ์    อรัณยกานนท์ ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๐๖  นายศรัญญู    ใจเอื้อ ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๐๗  นายศุภณัฐ    ชุมพร ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๐๘  นายสหธนพล    ตระกูลทา ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๐๙  นายอัษฎาวุธ    เจริญสุข ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๑๐  นายอานนท์    ฐาราชวงศ์ศึก ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๑๑  นายฮาซัน    คงชุ่ม ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๑๒  นางสาวแคทรินทร์    ดูบอค ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๑๓  นางสาวชนัญญา    กาญจนพิศาล ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๑๔  นางสาวณัฐจรี    ขาวสอาด ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๑๕  นางสาวธนาภา    บุญกุศล ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๑๖  นางสาวน้ำทิพย์    ภักขะทิพย์ ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๑๗  นางสาววราลี    ศรีสะเทือน ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๑๘  นางสาววิไลวรรณ    ศรีธรรม ๑๕ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๑๙  เด็กชายกานต์    วิทยากุล ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๒๐  เด็กชายคณาธิป    สาครพานิช ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๒๑  เด็กชายชัยนรินทร์    สื่อจินดาภรณ์ ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๒๒  เด็กชายพลศักดิ์    สุขมา ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๒๓  เด็กชายภูเบศร์    ลี้ทักษ์พิมาย ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๒๔  เด็กชายภูริช    รักษาแสง ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๒๕  เด็กหญิงกัลยรัตน์    อินลา ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๒๖  เด็กหญิงจารุพร    จันทร์กลิ่น ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๒๗  เด็กหญิงโชคพงษ์    บริบูรณ์ทรัพย์ ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๒๘  เด็กหญิงนาซิม    มาดี ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๒๙  เด็กหญิงวศินี    จิระวัฒนโสภณ ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๓๐  เด็กหญิงอมรรัตน์    งามจรัสทรัพย์ ๑๔ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๓๑  เด็กชายกนก    พันธุ์นาค ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๓๒  เด็กชายกฤษฎา    จันทร์ประดับ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๓๓  เด็กชายกวิน   โกมลกวิน ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๓๔  เด็กชายกิตติธัช    บุญอุไร ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๓๕  เด็กชายเกริกเกียรติ    สังข์ช่วย ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๓๖  เด็กชายคัมภีรพรรณ    นิยมล้อทิพย์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๓๗  เด็กชายจักริน    เดือนฉาย ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๓๘  เด็กชายจาตุรนต์     โพธิ์ศรี ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๓๙  เด็กชายจิรายุ    แพงดี ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๔๐  เด็กชายเจษฎากร    แก้วโบราณ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๔๑  เด็กชายชิษณุชา    ไสลสุข ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๔๒  เด็กชายซานตะ     อิโต ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๔๓  เด็กชายณัฐพล    จันทรวิมล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๔๔  เด็กชายณัฐพัฒน์    สุพล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๔๕  เด็กชายดำรงค์กุล    ชาญยงค์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๔๖  เด็กชายธนา    อุมาพิริยะกุล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๔๗  เด็กชายธนากร    บุญธรรม ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๔๘  เด็กชายธนาดุล    มีโภคา ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๔๙  เด็กชายธิติพันธ์    พลายพันธุ์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๕๐  เด็กชายธีรโชติ    สุขวิลัย ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๕๑  เด็กชายธีระวุฒิ    มิ่งไม้ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๕๒  เด็กชายนครินทร์    รื่นกลิ่น ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๕๓  เด็กชายนครินทร์    อิ่มเอิบ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๕๔  เด็กชายนฤดล     อาจประโคน ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๕๕  เด็กชายนัฐพร    โฉมเฉิด ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๕๖  เด็กชายบุญญฤทธิ์    สายจันทร์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๕๗  เด็กชายปรัชญา   วัฒนสนธิ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๕๘  เด็กชายพีรวิชย์    จิตเฉย ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๕๙  เด็กชายพีระศักดิ์    สันป่าแก้ว ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๖๐  เด็กชายภาคภูมิ    วีระวนิชกุล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๖๑  เด็กชายภาณุพันธ์    ศรีโสภา ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๖๒  เด็กชายเมธา    พูลสวัสดิ์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๖๓  เด็กชายยศกร    ศรีพลากร ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๖๔  เด็กชายโยธิน    ไผ่สมบูรณ์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๖๕  เด็กชายวริทธิ์    ศักดิ์ตระกูล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๖๖  เด็กชายวัชรากร    แก้วคุณ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๖๗  เด็กชายวัฒนชัย    มุกธวัตร ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๖๘  เด็กชายศรัณย์    อักษรดี ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๖๙  เด็กชายศักดิ์พล   ลิ้มนุกุลเจริญ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๗๐  เด็กชายศิริราช    สมจิตร ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๗๑  เด็กชายสุรดิษ   วิวัฒน์มานิตสกุล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๗๒  เด็กชายสุรเดช    ดาวล้อม ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๗๓  เด็กชายสุรพล    เรืองรุ่งโรจน์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๗๔  เด็กชายอันดามัน    วันนุวาส ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๗๕  เด็กชายอิศราวุธ    สีหนาท ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๗๖  เด็กหญิงกมลวรรณ    สุขถาวร ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๗๗  เด็กหญิงกาญจนา   จำเนียรสวัสดิ์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๗๘  เด็กหญิงกาญจนา    ตันกูล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๗๙  เด็กหญิงกิญารัตน์    วงศ์ประทุม ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๘๐  เด็กหญิงกุมาริกา    แจ้งกระจ่าง ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๘๑  เด็กหญิงจันทร์ทิพย์    ก้อนทอง ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๘๒  เด็กหญิงจิราภรณ์    อุ่นจิตร ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๘๓  เด็กหญิงจุฑาทิพย์   อาจหาญ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๘๔  เด็กหญิงเฉลิมรัช    อารีย์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๘๕  เด็กหญิงชนกนันท์    มณีแนม ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๘๖  เด็กหญิงชนิสรา    จิตจินดา ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๘๗  เด็กหญิงชุติมา    สุวรรณพรรณ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๘๘  เด็กหญิงฐิตา    สร้อยทรัพทย์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๘๙  เด็กหญิงฐิติพร    โภครักษ์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๙๐  เด็กหญิงฑิฆัมพร   เครือหอม ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๙๑  เด็กหญิงณัชสิดา    นะตาปา ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๙๒  เด็กหญิงณัฐธิดา   พิชญาธนากร ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๙๓  เด็กหญิงดวงพร    พันธะพุมมี ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๙๔  เด็กหญิงธนิษฐา    เอิบอิ่ม ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๙๕  เด็กหญิงธัญลักษณ์    สนลอย ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๙๖  เด็กหญิงธันยพร    แก้วคำดี ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๙๗  เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  หอมมาก ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๙๘  เด็กหญิงนงนภัส    ตันแก้ว ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๗๙๙  เด็กหญิงนภัส    ยืนยง ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๐๐  เด็กหญิงนมัชญา    วารินทร์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๐๑  เด็กหญิงนวรัตน์    เจริญสนิทยั่งยืน ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๐๒  เด็กหญิงน้ำฟ้า    ประดิษฐ์เทา ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๐๓  เด็กหญิงนินา     ค้ำชู ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๐๔  เด็กหญิงบุญธิดา    วรกุล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๐๕  เด็กหญิงปฏิมาพร    บุญรอด ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๐๖  เด็กหญิงประทุมมา    ปิติสา ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๐๗  เด็กหญิงปลายฟ้า    จันทร์เที่ยง ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๐๘  เด็กหญิงปัณกานต์   คร้ามไพบูลย์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๐๙  เด็กหญิงปัณฑารีย์    อาทร ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๑๐  เด็กหญิงพลอยไพลิน    ก้อนเงิน ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๑๑  เด็กหญิงพัชรัตน์      ขานทอง ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๑๒  เด็กหญิงพิชามญชุ์    แก้วมงคล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๑๓  เด็กหญิงพิมพ์ชนก    กระตุปัญญา ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๑๔  เด็กหญิงเพียงดาว   แสงทอง ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๑๕  เด็กหญิงแพรพรรณ    ศรีโสภา ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๑๖  เด็กหญิงภรณ์ทิพย์    ดำรงค์กุลสมบัติ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๑๗  เด็กหญิงภัณฑิรา    ศรีใส ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๑๘  เด็กหญิงภัทรพร    โพธิ์ทอง ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๑๙  เด็กหญิงภาวดี    ผ่องชนะ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๒๐  เด็กหญิงมณฑาณี    บุญมาศ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๒๑  เด็กหญิงมนัญชยา    บรรลังเดช ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๒๒  เด็กหญิงมัชฌิมา   บุญค้ำ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๒๓  เด็กหญิงยลดา    โพธิ์หมื่นทิพย์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๒๔  เด็กหญิงระวีวรรณ    วิชัย ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๒๕  เด็กหญิงรัชดาพร    ชุณหภัทรกุล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๒๖  เด็กหญิงวรรณภา    สว่างเนตร ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๒๗  เด็กหญิงวิชิตา    ดิษปัญญา ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๒๘  เด็กหญิงศิรดา    วงษ์ไชยแย้ม ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๒๙  เด็กหญิงสโรชา    ประทุมพล ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๓๐  เด็กหญิงสวรรยา    ใสสุก ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๓๑  เด็กหญิงสัณห์สินี    ตรงชื่น ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๓๒  เด็กหญิงสุกัลย์    วินุราช ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๓๓  เด็กหญิงสุทธิดา   ณรงค์ศักดิ์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๓๔  เด็กหญิงสุธิมา     เมลืองศิลป์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๓๕  เด็กหญิงสุนิศา    สีนนท์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๓๖  เด็กหญิงสุพัตรา    ดอกแก้ว ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๓๗  เด็กหญิงสุภัสสรา    อบเชย ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๓๘  เด็กหญิงสุวลี    วังเหลิม ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๓๙  เด็กหญิงสุวิจัย    จตุพรฆ้องชัย ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๔๐  เด็กหญิงสุวิมล    แซ่แต้ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๔๑  เด็กหญิงเสาวลักษณ์    กลิ่นคล้ายกัน ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๔๒  เด็กหญิงหทัยชนก   วงษ์สวัสดิ์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๔๓  เด็กหญิงอนุตรา    ไชยมี ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๔๔  เด็กหญิงอภัสรา    โมฬี ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๔๕  เด็กหญิงอภิชยา    เลิศสำราญ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๔๖  เด็กหญิงอรสุดา    พุฒไทย ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๔๗  เด็กหญิงอัญชิสา   นพสมบูรณ์ ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๔๘  เด็กหญิงอิศราพร    ลี้ทักษ์พิมาย ๑๓ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๔๙  เด็กชายกานต์  เกตุวิทยา ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๕๐  เด็กชายกิตติธร  มุ่งพิมาย ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๕๑  เด็กชายกิตติธัช  แหวนเงิน ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๕๒  เด็กชายกิตติภพ  สื่อเสาวลักษณ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๕๓  เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญกระพือ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๕๔  เด็กชายกิติศักดิ์  ตันกูล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๕๕  เด็กชายขุนพัฒน์  ใจผูกพันธ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๕๖  เด็กชายจิรชัย  จันทร์สิวานนท์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๕๗  เด็กชายชัยมงคล  อากาศ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๕๘  เด็กชายชัยยานุภาพ  ไกรอาบ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๕๙  เด็กชายชิษณุพงศ์  รักพันธุ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๖๐  เด็กชายไชยวัฒน์  บุญกระเตื้อง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๖๑  เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญยิ่ง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๖๒  เด็กชายณัฐกานต์  บุญชัง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๖๓  เด็กชายณัฐดนัย  ผลทำมีบุญ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๖๔  เด็กชายณัฐพล  รุ่งเรือง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๖๕  เด็กชายณัฐภัทร  คันศิลป์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๖๖  เด็กชายณัฐวุฒิ  สมสกุล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๖๗  เด็กชายดำรงค์เดช  ทัพพุ่ม ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๖๘  เด็กชายดุลยวัต  ศิริ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๖๙  เด็กชายต้นฝน  ใหม่สุวิง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๗๐  เด็กชายเทพยุทธ  บุญใช้ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๗๑  เด็กชายธนโชติ  ธัญญกุลกิจ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๗๒  เด็กชายธนพนธ์  แสงเทียน ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๗๓  เด็กชายธิติพันธุ์  สิงห์โตเจิรญ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๗๔  เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีดาคุณ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๗๕  เด็กชายนราธิป  วายะลุน ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๗๖  เด็กชายนันทภพ  ครุธศรี ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๗๗  เด็กชายนิรัติศัย  กูลสวัสดิ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๗๘  เด็กชายบุณยกร  เจียมจักร์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๗๙  เด็กชายปฏิภาณ  พากเพียรศิลป์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๘๐  เด็กชายปธานิน  ใจยงค์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๘๑  เด็กชายปวริศ  เตชะชนะชัย ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๘๒  เด็กชายปวริศร์  อุดมศักดิ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๘๓  เด็กชายพ.ออ  พิศนอก ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๘๔  เด็กชายพชรวัชร  รจิตบูรณะกุล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๘๕  เด็กชายพศวัต  มากสาคร ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๘๖  เด็กชายพัชรพล  ภู่พิทยา ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๘๗  เด็กชายพัสกร  เตชะชนะชัย ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๘๘  เด็กชายพิสิษฐ์  ไม้แก้ว ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๘๙  เด็กชายภคพงศ์  เครืออ้น ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๙๐  เด็กชายภฤศ  อิ่มใจ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๙๑  เด็กชายภาณุ  เขม้นดี ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๙๒  เด็กชายภาณุพงศ์  บุนประสิตร์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๙๓  เด็กชายภานุเทพ  ปิ่นแก้ว ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๙๔  เด็กชายภานุพงษ์  บุตรศรี ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๙๕  เด็กชายภานุวัฒน์  ตระกูลฮุน ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๙๖  เด็กชายรชต  บัวขาว ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๙๗  เด็กชายรัชชานนท์  เทศยุคุณธร ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๙๘  เด็กชายรัชตพงศ์  ไพโรจน์อมรชัย ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๘๙๙  เด็กชายวรวิช  รื่นกลิ่น ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๐๐  เด็กชายวสุพัสดุ์  อุ่นสุข ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๐๑  เด็กชายวิชยุตม์  ผาตยานนท์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๐๒  เด็กชายวีระชัย  ละออปักษิณ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๐๓  เด็กชายศักดินนท์  อินทวิเศษ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๐๔  เด็กชายศิวกร  สากล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๐๕  เด็กชายศุภวิช  บุญยืน ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๐๖  เด็กชายสันติพงศ์  เร่งประเสริฐ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๐๗  เด็กชายสิทธิชัย  แสงศรี ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๐๘  เด็กชายสิรวิชญ์  ฐิติพัฒนะกุล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๐๙  เด็กชายเสาร์ทอง  พิมพาสาร ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๑๐  เด็กชายอภิชชญา  มัยตรีเดช ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๑๑  เด็กชายอาชัญ  ลีทอง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๑๒  เด็กชายอิทธิพงษ์  ทองเจริญ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๑๓  เด็กชายอุดมศักดิ์  อ่อนน้อม ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๑๔  เด็กหญิงกชกร  เตียงกูล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๑๕  เด็กหญิงกนิษฐา  วงษ์หอย ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๑๖  เด็กหญิงกมลชนก  กองศักดา ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๑๗  เด็กหญิงกมลพร  สร้อยทอง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๑๘  เด็กหญิงกมลลักษณ์  พงศ์สิริวรวัฒน์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๑๙  เด็กหญิงกมลวรรณ  เลิศสำราญ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๒๐  เด็กหญิงกรกนก  ศรีชูวงษ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๒๑  เด็กหญิงกาญจนา  วลีเที่ยงธรรม ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๒๒  เด็กหญิงกุลพัชร  โตขำ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๒๓  เด็กหญิงจันทกานต์  ดงจันทร์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๒๔  เด็กหญิงจิราพร  อินทสร ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๒๕  เด็กหญิงจิราวรรณ  คุ้มวงษ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๒๖  เด็กหญิงจุติกาญจน์  แม้นทอง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๒๗  เด็กหญิงเจสิตา  น้อยศรี ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๒๘  เด็กหญิงชณัญญา  โชคชัชวาลกุล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๒๙  เด็กหญิงชนัณญา  รูปสูง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๓๐  เด็กหญิงชนิภา  อุดมสิน ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๓๑  เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์ไพร ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๓๒  เด็กหญิงชุลิตา  บัวอุไร ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๓๓  เด็กหญิงญาดา  แก้วแดง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๓๔  เด็กหญิงณัฎฐพร  แก้วศรี ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๓๕  เด็กหญิงณัฏฐมนฑน์  ใจฉลาด ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๓๖  เด็กหญิงณัฏยา  หลีกชั่ว ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๓๗  เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำชุ่ม ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๓๘  เด็กหญิงณัฐพร  โมฬี ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๓๙  เด็กหญิงณัฐมล  สินทรัพย์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๔๐  เด็กหญิงณัฐรัตน์  เมืองฤทธิ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๔๑  เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์สว่างศิริ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๔๒  เด็กหญิงดารินทร์  ปฐมบวร ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๔๓  เด็กหญิงดาหวัน  สมสุข ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๔๔  เด็กหญิงธิติสุดา  พูลทอง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๔๕  เด็กหญิงนพัตธร  จันทร์อินทร์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๔๖  เด็กหญิงนัทธมน  นันทโพธิ์เดช ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๔๗  เด็กหญิงบงกช  แดงไสว ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๔๘  เด็กหญิงบุษยมาศ  ชาวบล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๔๙  เด็กหญิงเบญจภรณ์  รุ่งเรือง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๕๐  เด็กหญิงปนิตา  แสงจ้า ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๕๑  เด็กหญิงประภัสสร  วะลัยพันธ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๕๒  เด็กหญิงปรางค์ทอง  โอสถผสม ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๕๓  เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทร์ศิริ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๕๔  เด็กหญิงปวรา  ศรีจันทร์งาม ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๕๕  เด็กหญิงปวีณา  แกล้วกล้า ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๕๖  เด็กหญิงปัญญาพร  พุ่มศิริ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๕๗  เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  จันทร์ศิริ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๕๘  เด็กหญิงปัณฑารีย์  บุญใช้ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๕๙  เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญใช้ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๖๐  เด็กหญิงปัณณิกา  ลี้มิ่งสวัสดิ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๖๑  เด็กหญิงปัทมาพร  ชาวเมือง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๖๒  เด็กหญิงปิยวรรณ  คุณริยา ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๖๓  เด็กหญิงเปมิกา  เลิศศักดิ์วิมาน ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๖๔  เด็กหญิงพจนารถ  นามจันทร์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๖๕  เด็กหญิงพจมาน  บุตรรักษ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๖๖  เด็กหญิงพลอยฝน  อัมพรแก้วตระกูล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๖๗  เด็กหญิงพลอยไพลิน  งามสนอง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๖๘  เด็กหญิงพัชยา  จันเพ็ง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๖๙  เด็กหญิงพัสวี  ตุ้มทอง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๗๐  เด็กหญิงพิชชาพร  เถื่อนสุวรรณ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๗๑  เด็กหญิงพิชญธิดา  คงคา ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๗๒  เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญญาธิวาสนะ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๗๓  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์พล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๗๔  เด็กหญิงพิรญาณ์  กลมกล่อม ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๗๕  เด็กหญิงภวรัญชน์  แป้นศรี ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๗๖  เด็กหญิงภัททิยา  นพนนท์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๗๗  เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พันธุ์ทอง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๗๘  เด็กหญิงภัทราวรรณ  วงศ์วรรณ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๗๙  เด็กหญิงมัทถิณี  ตระกูลฮุน ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๘๐  เด็กหญิงวรรัตน์  จตุพรฆ้องชัย ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๘๑  เด็กหญิงวรัญญา  คงสอน ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๘๒  เด็กหญิงวราพร  วงษ์เจริญสมบัติ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๘๓  เด็กหญิงวรารัตน์  นิ่มนวล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๘๔  เด็กหญิงวริญา  บัวแพ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๘๕  เด็กหญิงวริศรา  ภุมมะกาญจนะ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๘๖  เด็กหญิงวสุนันท์  อัครปัญญาวงศ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๘๗  เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีขาว ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๘๘  เด็กหญิงวิไลรัตน์  แก้วเชื้อ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๘๙  เด็กหญิงศรสวรรค์  สอนศิริ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๙๐  เด็กหญิงศศิกานต์  พงษ์พรม ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๙๑  เด็กหญิงศิริพร  รุ่งแจ้ง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๙๒  เด็กหญิงศุภกานต์  อัศวกาญจนกิจ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๙๓  เด็กหญิงศุภางค์  วัชรปัญจมาศ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๙๔  เด็กหญิงศุภิการ์  เชิดชู ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๙๕  เด็กหญิงสกลสุภา  ปราบพาล ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๙๖  เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  บุตรยุทธ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๙๗  เด็กหญิงสถิตา  วาจาสัตย์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๙๘  เด็กหญิงสาวิตรี  ถาวงค์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๙๙๙  เด็กหญิงสิรินทร์เทพ  แฉล้ม ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐๐  เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณเกตุ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐๑  เด็กหญิงสุดารัตน์  ถนัดรบ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐๒  เด็กหญิงสุดารัตน์  นึกรัก ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐๓  เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผลสุข ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐๔  เด็กหญิงสุภาพร  สมรัตน์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐๕  เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขอดทอง ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐๖  เด็กหญิงองค์อร  หน่องพงษ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐๗  เด็กหญิงอนัญญา  เปลี่ยนวาตะ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐๘  เด็กหญิงอนุธิดา  แย้มศรี ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๐๙  เด็กหญิงอรรยา  เหมธานินทร์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑๐  เด็กหญิงอรวรา  ล้อมวงษ์ ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑๑  เด็กหญิงอุมาภรณ์  บุญมา ๑๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑๒  เด็กชายกรวิชญ์  พิมสร้อย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑๓  เด็กชายกวีวัฒน์  อากรสุวรรณโชค ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑๔  เด็กชายกษิดิศ  เกตุแก้ว ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑๕  เด็กชายกันตินันท์  โสดา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑๖  เด็กชายกัลยกร  พิณสาย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑๗  เด็กชายกิตติธัช  โพธิ์สงค์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑๘  เด็กชายกิตติพงษ์  ใจวันดี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๑๙  เด็กชายกิตติพล  สุขเจริญ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒๐  เด็กชายกิตติพศ  สหะวิริยะสกุล ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒๑  เด็กชายฆนาภณ  สังข์รุ่ง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒๒  เด็กชายเจษฎา  สุภาพุฒ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒๓  เด็กชายฉัตรพิทักษ์  หอระตะ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒๔  เด็กชายชนานนท์  สมประสงค์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒๕  เด็กชายชลัท  จินดาสถาพร ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒๖  เด็กชายณฐพรรษ  สุขศรี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒๗  เด็กชายณพวีร์  ศรีพุ่ม ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒๘  เด็กชายณัฐภัทร  ผ่องสวัสดิ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๒๙  เด็กชายณิชากร  สาคร ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓๐  เด็กชายดลฤทธิ์  ทองพวง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓๑  เด็กชายทัศน์พล  สกุลวีระ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓๒  เด็กชายธนกร  รอบคอบ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓๓  เด็กชายธนภูมิ  จำนงค์รัศมี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓๔  เด็กชายธัญชนิต  นรินทรกุล ณ อยุธยา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓๕  เด็กชายธีธัช  สุทธิประภา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓๖  เด็กชายธีรโชติ  แสงแก้วพะเนา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓๗  เด็กชายนพรุจ  จิตร์เพิ่ม ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓๘  เด็กชายนราธร  งามเพลินศิลป์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๓๙  เด็กชายนิติธร  ไชยนาม ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔๐  เด็กชายนิติพล  ยืนยงพงศ์เสรี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔๑  เด็กชายนิติภูมิ  เวชกิจ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔๒  เด็กชายนิธิวรรธน์  สารภาพ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔๓  เด็กชายนิวัตร  รัตนวรรณี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔๔  เด็กชายบุญทวี  ทวีชัย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔๕  เด็กชายปฐมพงษ์  ธรรมรังษี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔๖  เด็กชายปฐมพันธุ์  ธรรมรังษี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔๗  เด็กชายปทานนท์  อาจณรงค์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔๘  เด็กชายปภาวิน  นวลกมล ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๔๙  เด็กชายปาณิดล  เพ็งพันธุ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕๐  เด็กชายปิยวัฒน์  สัจเขต ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕๑  เด็กชายพงศภัค  อิ่มรอ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕๒  เด็กชายพชรพล  เพชรคง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕๓  เด็กชายพรรธกานต์  ศรีสุข ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕๔  เด็กชายพิสิทธิ์  ภักดี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕๕  เด็กชายภาณุพงศ์  จิรแพศยสุข ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕๖  เด็กชายภาณุพงศ์  สังข์มงคล ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕๗  เด็กชายภาณุพงษ์  ชัยชมภู ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕๘  เด็กชายภานุวัฒน์  เกตุคำ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๕๙  เด็กชายภีฎภัทร  งามการ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖๐  เด็กชายภูมิพัฒน์  งามระยับ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖๑  เด็กชายยุทธนา  ทองสุวรรณ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖๒  เด็กชายวงศธร  ปิ่นวิหค ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖๓  เด็กชายวรเชษฐ  อนันต์เกษมสันต์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖๔  เด็กชายวรัชญ์  ทองสีจัด ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖๕  เด็กชายวิศรุต  สุธรรมศักดิ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖๖  เด็กชายวิศรุต  บัวศรี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖๗  เด็กชายวิศรุต  ประเทศไทย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖๘  เด็กชายศตวรรษ  แท่นกระโทก ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๖๙  เด็กชายศิริโชค  เตชะชนะชัย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗๐  เด็กชายศุภณัฐ  เปล่งขำ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗๑  เด็กชายศุภณัฐ  ภักดีเพ็ญ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗๒  เด็กชายศุภเสกข์  ช่างกลึง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗๓  เด็กชายสมรัก  สุทธิ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗๔  เด็กชายสรณ์สิริ  สอนทรง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗๕  เด็กชายสันติภาพ  ตุ่ยไชย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗๖  เด็กชายสิทธานต์  เชิดชู ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗๗  เด็กชายสิทธิเดช  ตังคะประเสริฐ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗๘  เด็กชายสิทธิศักดิ์  เจริญรัตนพิศิษฐ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๗๙  เด็กชายสิรวิชญ์  สินทรัพย์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘๐  เด็กชายสุทธิวิชญ์  สุทธินันทสุข ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘๑  เด็กชายอนพัทย์  วรดิเรก ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘๒  เด็กชายอนุศักดิ์  หุ่นประกอบกิจ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘๓  เด็กชายอภิสิทธิ์  วังเหลิม ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘๔  เด็กชายอุดมโชค  สัติธรรมาการ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘๕  เด็กหญิงกชมน  ปัญติ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘๖  เด็กหญิงกรกช  เจริญผล ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘๗  เด็กหญิงกรสรวง  พิทักษ์กุล ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘๘  เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๘๙  เด็กหญิงกษมา  อรุณทัต ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙๐  เด็กหญิงกาญจนา  ศิริ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙๑  เด็กหญิงกิตติกัญญา  อุบลจินดา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙๒  เด็กหญิงเกวลี  ฮะฮวด ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙๓  เด็กหญิงจารุวรรณ  สุดาดวง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙๔  เด็กหญิงจิตตยาพร  สุขศรี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙๕  เด็กหญิงจิตติกานต์  เทศพรม ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙๖  เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ศรีประไพ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙๗  เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษ์เจริญ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙๘  เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาลัย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๐๙๙  เด็กหญิงชญาณี  เมทนีกรชัย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐๐  เด็กหญิงชาลิสา  ปิ่นทอง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐๑  เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเชื้อ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐๒  เด็กหญิงซูมี  ซอล ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐๓  เด็กหญิงญาณิศา  ทิพยาวงษ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐๔  เด็กหญิงญาณิศา  งามเพลินศิลป์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐๕  เด็กหญิงฐิตาภา  ลำดับศรี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐๖  เด็กหญิงฐิตารีย์  พึ่งพันธ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐๗  เด็กหญิงฐิตินันท์  ตรีโอษฐ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐๘  เด็กหญิงณปภัช  คูณวัตร ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๐๙  เด็กหญิงณัชชา  มีหวัง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑๐  เด็กหญิงณัชฌิตา  รุจาคม ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑๑  เด็กหญิงณัชธินี  ชินะเนาวรัตน์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑๒  เด็กหญิงณัฎฐ์รพี  แสงสมบุญ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑๓  เด็กหญิงณัฐกมล  แสงอุไร ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑๔  เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญศิลปคุณ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑๕  เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทราสินธุ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑๖  เด็กหญิงณัฐรัตน์  มีจินดา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑๗  เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์สะอาด ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑๘  เด็กหญิงณิชกานต์  โชติรัตน์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๑๙  เด็กหญิงทัดฟ้า  ลาขุณี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒๐  เด็กหญิงธนัญชนก  สิงห์ลา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒๑  เด็กหญิงธนัญญา  มูลจินดา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒๒  เด็กหญิงธวัลหทัย  จันทร์ชัย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒๓  เด็กหญิงธัญลักษณ์  รุ่งศิริ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒๔  เด็กหญิงธัญวลัย  วินุราช ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒๕  เด็กหญิงธัญสุดา  สันทัด ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒๖  เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ลิมปิสวัสดิ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒๗  เด็กหญิงนฤมล  แสงทอง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒๘  เด็กหญิงนิชาพร  ผุดผ่อง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๒๙  เด็กหญิงเบญจมาศ  ทวิมาตร ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓๐  เด็กหญิงประภาพร  จำปานิล ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓๑  เด็กหญิงประภาพรรณ  โภชน์พันธุ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓๒  เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศิริวัฒน์ภัทรา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓๓  เด็กหญิงปวริศา  บุญพิทักษ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓๔  เด็กหญิงปวีร์ลดา  สิรภัทรกิตติ์ธนา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓๕  เด็กหญิงปิยฉัตร  สัมมาถนอมกุล ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓๖  เด็กหญิงปิยนันท์  เดชะไชย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓๗  เด็กหญิงปิยะวรรณ  เฮ็งเงิน ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓๘  เด็กหญิงปิยาภรณ์  ทองทศ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๓๙  เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยจินดา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔๐  เด็กหญิงพัณณิตา  เนื่องศรี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔๑  เด็กหญิงพิชญา  กุลบ่าง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔๒  เด็กหญิงพินัฐชญา  ธีรชัย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔๓  เด็กหญิงพิมลพรรณ  วงค์ทวี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔๔  เด็กหญิงเพียงรวี  ฉิมพาลี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔๕  เด็กหญิงภัคจิรา  ประสังสิต ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔๖  เด็กหญิงภาวินี  งามบุญช่วย ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔๗  เด็กหญิงภาสินี  ศิริปิ่น ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔๘  เด็กหญิงภิญญาพร  บุญใช้ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๔๙  เด็กหญิงมัณฑนา  สังข์มงคล ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕๐  เด็กหญิงมินตรา  ทองเย็น ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕๑  เด็กหญิงเมษา  วงษ์พึ่งตน ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕๒  เด็กหญิงรังสิมา  คชสีห์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕๓  เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีสุข ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕๔  เด็กหญิงลักขณา  แก้วกังวาลย์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕๕  เด็กหญิงวนาลี  ธาระศัพท์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕๖  เด็กหญิงวรัทยา  แสงชัยสุคนธ์กิจ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕๗  เด็กหญิงวรางคณา  สุขถาวร ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕๘  เด็กหญิงวรินยุพา  หุตะนาวิน ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๕๙  เด็กหญิงวาสิตา  ศรีประเสริฐ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖๐  เด็กหญิงศรีสุทา  มะลิมาตร ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖๑  เด็กหญิงศศิกานติ์  เข็มทอง ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖๒  เด็กหญิงศศิธร  คุ้มศิริ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖๓  เด็กหญิงศุภรดา  ทิพกรณ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖๔  เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสนใจ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖๕  เด็กหญิงศุภากร  ศิริอารุณปัญญา ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖๖  เด็กหญิงสมิตา  หลีกชั่ว ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖๗  เด็กหญิงสลิลพร  คันธิวิวรณ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖๘  เด็กหญิงสัจจาพร  รอดนิล ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๖๙  เด็กหญิงสาริศา  ยศศรี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗๐  เด็กหญิงสินี  พิมพ์ดีด ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗๑  เด็กหญิงสิริกานดา  ชาญยงค์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗๒  เด็กหญิงสิริรัตน์  โชคมงคลกิจ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗๓  เด็กหญิงสุชญา  ตั้งวัฒนศิริ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗๔  เด็กหญิงสุชานาถ  จันทร์กลิ่น ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗๕  เด็กหญิงสุทธิดา  เสสสี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗๖  เด็กหญิงสุมลทิพย์  ภักดี ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗๗  เด็กหญิงโสริตตา  อินทร์ชู ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗๘  เด็กหญิงอนัญพร  จันทร์แย้ม ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๗๙  เด็กหญิงอภัสสร  นิ่มกร ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘๐  เด็กหญิงอมรรัตน์  สัตย์ซื่อ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘๑  เด็กหญิงอรสา  พรหมสวัสดิ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘๒  เด็กหญิงอัจฉรา  อยู่อินทร์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘๓  เด็กหญิงอาทิตยา  มาลัยพันธุ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘๔  เด็กหญิงอาทินัดดา  เจริญภัณฑารักษ์ ๑๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘๕  นางนวลศรี  กลับประสิทธิ์ ๕๙ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘๖  นางพลอยนภัส   หงส์เจริญดา ๕๙ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘๗  นางรุจี  คล้ายพิมพ์ ๕๙ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘๘  นางวันเพ็ญ  สาธยาย ๕๙ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๘๙  นางสาวเบญจมาศ  กองเงินทอง ๕๙ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙๐  นายขาว       อรัญอนุรักษ์ ๕๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี  หลวงปรีชากูล  เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙๑  นางพรจันทร์  สิงห์โต ๕๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙๒  นางศรีสุมล  มาลา ๕๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙๓  นายมนูญ  เลี้ยงวงษ์ ๕๗ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙๔  นางดัชนี         อรัญอนุรักษ์ ๕๗ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙๕  นายจำเริญ  พิณแพทย์ ๕๖ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙๖  นายมนตรี  ชิณศรี ๕๖ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙๗  นางสาวเรณู  กิติญาณุสันต์ ๕๖ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙๘  นางนิยดา  เลี้ยงวงษ์ ๕๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๑๙๙  นายธรรมนูญ  ลอยลม ๕๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐๐  นายอภิรักษ์  สิงห์โต ๕๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐๑  นายปิยมิตร  ธรรมารมณ์ ๕๔ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐๒  นายชุมศักดิ์  เกตุเพ็ชร ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐๓  นายวิทูร  ไชยพงษ์ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐๔  นายสุพล  กิจสุวรรณ์ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐๕  นายอรรถวุฒิ  เนตรหาญ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐๖  นางครองสิน  สมบรูณ์ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐๗  นางจงรักษ์  ฤทธิ์ประวัติ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐๘  นางญาณิณ  หงส์เจริญ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๐๙  นางทิพย์รัตน์  สุขสาธุ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑๐  นางพัฑฒิดา  เจริญรัตน์ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑๑  นางมาลิน  รอดบุตร ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑๒  นางศิริวัฒนา  โพธิ์ศรี ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑๓  นางสมจิต  ปานสมุทร์ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑๔  นางสมบรูณ์  พารา ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑๕  นางสมบูรณ์  พันธ์ศรี ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑๖  นางสีนวล  พันธ์พรม ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑๗  นางสุกัญญา  ลอยลม ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑๘  นางสุรางค์  ใจฉลาด ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๑๙  นางอินทิรา  ฮวดเจริญ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒๐  นางอุไร  เสริมศิลป์ ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒๑  นางสาวระวิวรรณ  อินตะนัย ๕๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒๒  นายเสถียร  ตระกูลเกียรติ ๕๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒๓  นางกัญจนพร  บุญกิตติเจริญ ๕๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒๔  นางจรวย  อินทร์สืบ ๕๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒๕  นางปทุม  ตั๊งประสิทธิ์ ๕๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒๖  นางเยลลี่  เชื้อวงษ์ ๕๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒๗  นางวิบูลย์ศรี  วรสูตร ๕๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒๘  นางศิริพรรณ    โอภาเจริญ ๕๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๒๙  นางจงกล  มุขศรีใส ๕๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓๐  นางเพ็ญศรี  เข็มเศรษฐ ๕๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓๑  นางสาวสุวรา  ทาทิตย์ ๕๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓๒  นายยุทธนา  บุญเล่า ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓๓  นายวันชัย  ชัยรัตนศิลป์ ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓๔  นายสมบัติ     เสริมศิลป์ ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓๕  นางนงนุช  พิทักษ์ธนานนท์ ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓๖  นางนันทกัญ  ธนพาพงษ์ ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓๗  นางเนาวรัตน์  ชาญชัยวรวิทย์ ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓๘  นางพรนภา  ยืนยง ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๓๙  นางสุคนธ์  พุทธพูลตระกูล ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔๐  นางสุชีรา  อัศววิภาส ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔๑  นางสุภัคลัคธิ์  บุญชัยเกียรติ ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔๒  นางสาวบังอร  ไชยม ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔๓  นางสาวพัชรา   บุญเล่า ๕๐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔๔  นางนพรัตน์  คงมาลา ๔๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔๕  นางลัดดา  ศรีโสภา ๔๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔๖  นางสาวจุฑาทิพย์  สุระหิรัญ ๔๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔๗  นายศิริพงษ์  สุวรรณน้อย ๔๗ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔๘  นางนพภาภรณ์  บุญใช้ ๔๗ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๔๙  นางเนตรนภิศ  นุกูลกิจ ๔๗ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕๐  นางปณิธาน  แว่นสุข ๔๗ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕๑  นางสุรีย์  เมืองทอง ๔๗ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕๒  นางสาวมยุรี  พละหาญ ๔๗ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕๓  นางนัฐนันท์  เธียวรโรจน์ ๔๖ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕๔  นางวิภาวี  แก่นจันทร์ ๔๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕๕  นายไพฑูรย์  ศรีนาค ๔๔ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕๖  นายเสรีนันท์  สรรเพ็ชร ๔๔ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕๗  นางวนิดา  พูนวัน ๔๔ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕๘  นางวิษารินทร์  หมื่นรัตน์ ๔๔ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๕๙  นางอุบลวรรณ  อภิยานนท์ ๔๔ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖๐  นางจำเรียง  เหมือนเพ็ชร ๔๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖๑  นางใจทิพย์  ศรีบุญเรือง ๔๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖๒  นางเบญจวรรณ  สรรเพ็ชร ๔๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖๓  นายประเสริฐ  พรมพิชัย ๔๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖๔  นางสุจิตรา  วันทะนะ ๔๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖๕  นางสำเภา  สรรพคุณยา ๔๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖๖  นางสาววิสันตรี  รสดี ๔๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖๗  นางสาวนิตยา  มิตรยง ๓๙ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖๘  นางสุรีย์  บำรุงญาติ ๓๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๖๙  นางอารีย์  จันทร์ไพร ๓๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗๐  นางขวัญตา  พิมพ์ดีด ๓๔ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗๑  นางทิพย์วรรณา  ทองทาย ๓๓ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗๒  นางสาวจิตตินันท์  พวงมาลัย ๓๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗๓  นางสาวนพสร  อ่แก้ว ๓๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗๔  นางสาวกนกพร  ลิมป์รัชตรักษ์ ๒๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗๕  นางสาวนุชนาฎ  พรมสิทธิ์ ๒๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗๖  นางสาวอรวรรณ  มีสวัสดิ์ ๒๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗๗  นางสาวเอมิกา  เภาคำ ๒๘ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗๘  นางสาวจันทิมา  ชอบสมัคร ๒๗ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๗๙  นายทิวทิวา  ใจตรง ๒๖ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘๐  นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง   ๒๖ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘๑  นางสาวราตรี  นารถสมบรูณ์ ๒๖ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘๒  นางสาววิยะดา  หาญโงน ๒๖ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘๓  นางสาวสุภานิตย์  หมั่นทะลุง ๒๖ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘๔  นางสาวอุทุมพร  เรืองฤทธิ์ ๒๖ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘๕  นายนิติ  คันธวิวรณ์ ๒๔ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘๖  นายกฤษฎา  หมอกแย้ม ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘๗  นายกฤษฎาพล  สร้อยทอง ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘๘  นายกิตติศักดิ์  หารมะณี ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๘๙  นายเกียรติศักดิ์  วันประสม ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙๐  นายขจรเกียรติ  ตัญเจริญ ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙๑  นายคณิน  ศรีแก้ว ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙๒  นายจตุรงค์  คงนิ่มจันเอี่ยม ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙๓  นายจักรพันธ์  ยังพิทักษ์ ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙๔  นายจักราวุฒิ  แสนสุรินทร์ ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙๕  นายณัฐดนัย  แท้เที่ยง ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙๖  นายณัฐวุฒิ  วงษ์ประสาท ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙๗  นายทศพล  ชื่นความสุข ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙๘  นายเทิดพงค์  เอื่ยมสำอางค์ ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๒๙๙  นายธนา  นรสิงห์ ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐๐  นายธนายุทธ  บานเย็น ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐๑  นายธวัชชัย  เขตหลัก ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐๒  นายธีรศักดิ์  มากยิ่ง ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐๓  นายเนติยุทธ  บัวเรือง ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐๔  นายบรรหาร  คนเที่ยง ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐๕  นายปฐวี  แก่นจันทร์ ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐๖  นายประสพโชค  แทนคุณ ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐๗  นายปัญชเรติ  ส่งศรี ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐๘  นายปุริม  ทองศรี ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๐๙  นายพรเทพ  แซ่เตี้ย ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๑๐  นายพันธ์เทพ  พึ่งพินิจ ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๑๑  นายภานุวัฒน์  เชาวน์แล่น ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี  
๑๓๑๒  นายภูวดล  สว่างการ ๑๕ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล